Hidrojeolojik etütler kapsamında; yer altı katmanlarını, konumlarını belli şartlar altında yeraltı su seviyesi ve kalitesini, yer altı katmanlarının kalınlık, derinlik ve dirençlerini, açılacak sondaj kuyularının yer derinlik ve özelliklerini belirlemek üzere, zemin araştırmalarında ise; alüvyon ve dolgu malzemesi gibi taneli birimlerin rezistivite değerini, taneler arasındai suyun kalitesine süreksizliklerin tespiti ve ayrıca deniz sahillerinde alınan ölçülerden deniz suyu (tuzlu su girişimi) belirlenmelidir.

Sıcak su etütlerinde ise jeofizik rezistivite etüdü ile çalışma alanını oluşturan jeofizik birimler araştırılarak bunların kalınlık gözeneklilik ve sıcak su verebilecek muhtemel seviyeler belirlenmektedir.

Sismik Kırılma Etütleri

Zemin ve kayaçların dinamik ve elastik parametlerinin belirlenmesi (elastisite modülü, kayma modülü, poisson oranı, bulk modülü, zemin hakim titreşim periyodu)


Ana kaya derinliği


Kayaçların bozuşmuş veya sağlam kaya sınırlarının tespiti


Faylanmadan meydana gelmiş zayıf kayaç zonlarının ortaya konulması


Alınan ölçülerin muhtelif istikametlerde çıkarılan kesitlerden yeraltı geometrisi, gömülü faylar, süresizlik zonlarının belirlenmesi


Kaya birimlerdeki kayanın bozulmuş ve sağlam kısımlarının tespiti, filiş gibi tabakalı kayaçların silit, kiltaşı, kumtaşı seviyeleri


Eğimli ortamlarda heyelan aynası ve heyelan alanının belirlenmesi